Adatvédelmi tájékoztató (GDPR)

Tartalomjegyzék

I. Bevezetés. 3

II. Alkalmazandó jogszabályok. 3

III. Fogalommeghatározások. 3

IV. Az adatkezelés elvei 5

4.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve. 5

4.2. Célhoz kötöttség elve. 6

4.3. Adattakarékosság elve. 6

4.4. Pontosság elve. 6

4.5. Korlátozott tárolhatóság elve. 6

4.6. Integritás és bizalmas jelleg elve. 7

4.7. Az Adatkezelő elszámoltathatósága. 7

V. Érintett jogai 7

5.1. Hozzáférési jog. 7

5.2. Helyesbítéshez való jog. 7

5.3. Törléshez való jog. 7

5.4. Korlátozáshoz való jog. 8

5.5. Tiltakozáshoz való jog. 8

5.6. Adathordozhatósághoz való jog. 9

5.7. Visszavonáshoz való jog. 9

5.8. Érintett jogorvoslati joga. 9

VI. Adatkezelő és elérhetőségei 10

VII. Adatfeldolgozó és elérhetőségei 10

7.1. Adatfeldolgozók. 11

VIII. Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége. 11

IX. Adatkezelés folyamata. 11

9.1. A Weboldal használata során kezelt adatok. 11

9.2. Hírlevél és direkt marketing tevékenység, közösségi média oldalak. 13

9.3. Panaszkezelés. 14

9.4. Információkérés. 15

9.5. Cookie-k (sütik) 16

9.5.1. A sütik feladata. 20

9.5.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k. 20

9.5.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 20

9.6. További tudnivalók. 20

X. Adatbiztonság. 21

XI. Adattovábbítás. 21

XII. A Tájékoztató módosítása. 22

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

I. Bevezetés

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató ( továbbiakban Tájékoztató) célja, hogy rögzítse a Batka Manó Pizzéria Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Társaság) által üzemeltetett, PIZZABOY.HU elnevezésű weboldallal ( továbbiakban Weboldal) összefüggő adatvédelmi és adatkezelési elveket, így az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által – és az általa megbízott adatfeldolgozók által – kezelt és feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

II. Alkalmazandó jogszabályok

· Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

· Az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

· A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

· A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;

· A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

· A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

· A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,

· Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

III. Fogalommeghatározások

Jelen Tájékoztató fogalmi rendszere megfelel a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatoknak, így különösen:

Amennyiben a mindenkori hatályos GDPR fogalommagyarázatai eltérnek jelen Tájékoztató fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadók.

IV. Az adatkezelés elvei

4.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni. A jogszerű adatkezelés érdekében annak az Érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy egyéb, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

Személyes adat csak akkor kezelhető, ha az adatkezelés célját egyéb eszközzel ésszerű módon nem lehet elérni.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatásnak, kommunikációnak könnyen hozzáférhetőnek és közérthetőnek kell lennie, azt világos, egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni.

A tisztességes, átlátható adatkezelés megvalósulása érdekében szükséges, hogy az Érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

Amennyiben a személyes adatokat közvetlenül az Érintettől gyűjti a Társaság, úgy tájékoztatni szükséges az Érintettet, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, illetve az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel járhat ránézve. A tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az Érintett részére megadni.

Amennyiben az adatokat nem az Érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, úgy a tájékoztatást ésszerű határidőn belül kell az Érintett rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a személyes adatok jogszerűen közölhetők más címzettel, akkor az első közléskor erről az Érintettet tájékoztatni kell.

A tájékoztatás nyújtására vonatkozó kötelezettség nem szükséges, ha az Érintettnek ez az információ már a birtokában van, vagy ha a személyes adat rögzítését, illetve közlését valamely jogszabály kifejezetten előírja, vagy ha az Érintett tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az Érintettnek biztosítani kell, hogy díjmentesen megkapja a Társaság által kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését kérje, illetve gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát. Az Adatkezelő köteles az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25, azaz huszonöt napon belül válaszolni, illetve, ha az Adatkezelő az Érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, azt indokolnia kell.

4.2. Célhoz kötöttség elve

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok célokkal össze nem egyeztethető módon való kezelése tilos.

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ennek körében vizsgálni szükséges különösen – de nem kizárólag – az eredeti és tervezett adatkezelési célok közötti összefüggést, az adatgyűjtés körülményeit és a személyes adatok jellegét.

4.3. Adattakarékosság elve

A személyes adatok kezelésének a célok szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, a személyes adatok kezelését a szükséges minimumra kell korlátozni.

Az elv érvényesülése érdekében az Adatkezelőnek mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – kell végrehajtania, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek megvalósítása, másrészt az Érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az Adatkezelő köteles olyan technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani, melyek biztosítják, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre.

4.4. Pontosság elve

Az Adatkezelő által gyűjtött, tárolt és kezelt személyes adatoknak pontosnak és – szükség esetén – naprakésznek kell lenniük. Az Adatkezelőnek minden ésszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

A pontosság elvének érvényesülése érdekében az Adatkezelő az Érintett erre vonatkozó kérelme esetén (helyesbítéshez, törléshez való jog) köteles az adatok pontosságát ellenőrizni, szükség esetén a megjelölt személyes adatot módosítani, törölni.

4.5. Korlátozott tárolhatóság elve

A célhoz kötöttség elvének érvényesülése érdekében biztosítani kell különösen azt, hogy a személyes adatok tárolását a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket köteles megállapítani.

A személyes adatokat olyan formában kell tárolni, hogy az Érintett azonosítása csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen lehetséges. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból történik.

4.6. Integritás és bizalmas jelleg elve

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

Az elv érvényesülése érdekében az Adatkezelőnek a személyes adatok kezelése során olyan technikai vagy szervezési intézkedéseket kell alkalmaznia, hogy a személyes adatok biztonsága mindvégig megfelelő legyen. Ennek körében biztosítani szükséges az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

4.7. Az Adatkezelő elszámoltathatósága

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során köteles a fentiekben részletezett elveknek megfelelni és képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

V. Érintett jogai

Az Érintett a jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:

· postai úton: 1111 Budapest, Budafoki út 16.

5.1. Hozzáférési jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, akkor az Érintettnek hozzáférést biztosít.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a hiányos adatokat.

5.3. Törléshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

· ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy annak jogszabályban meghatározott határideje lejárt;

· ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

· ha az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nem áll fenn elsőbbséget élvező jogszerű ok;

· ha a személyes adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;

· jogszabály rendelkezése alapján törölni szükséges;

· ha azt hatóság, bíróság elrendelte.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta azt a személyes adatot, amelyet a fentiek alapján törölnie kell, úgy köteles a lehetőségeihez mérten – technikai állása, megvalósítás költségei – megtenni minden olyan intézkedést, amellyel tájékoztatja a további Adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

A fenti törlési okok esetén sem kell törölni a személyes adatot, amennyiben az adatkezelés az alábbi esetek egyike miatt szükséges:

· véleménynyilvánítás szabadságához és tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

· Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, Adatkezelőre ruházott közérdekű feladat teljesítése miatt;

· népegészségügyet érintő közérdek céljából nem törölhető a jogszabályban meghatározott egészségügyi adat;

· az adatkezelés közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás célból vagy statisztikai célból van folyamatban és törlés valószínűsíthetetlenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

· jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve vádemeléshez szükséges.

5.4. Korlátozáshoz való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adatainak kezelését, amennyiben az alábbiakban felsoroltak valamelyike teljesül:

· az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

· az Adatkezelőnek már nincs szüksége az Érintett személyes adataira, ennek ellenére ő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

· az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása alatt biztosítani kell, hogy a személyes adaton adatkezelési műveletet ne lehessen végezni. Az adatkezelés korlátozása alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő csak az Érintett hozzájárulásával, vagy az Adatkezelő jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az Érintettet.

5.5. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben annak jogalapja Adatkezelő közérdekű vagy ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása, Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése. A tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja az érintett a hírlevélről történő leiratkozással.

5.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

5.7. Visszavonáshoz való jog

Az Érintett személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulásán alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását követően az Adatkezelő köteles a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat törölni.

5.8. Érintett jogorvoslati joga

Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén, amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton az Adatkezelő székhelyére vagy elektronikusan az Adatkezelő elérhetőségénél feltüntetett e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül megküldjük az Ön által kért címre.
Az Érintett jogosult egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amennyiben úgy véli, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatainak kezelése során – például jogellenes adatkezelés, Adatkezelő adatkezelésével összefüggő döntéssel, tájékoztatással nem ért egyet, Adatkezelő késedelmes adatszolgáltatása, mulasztása – a jogszabályban foglaltakat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

levelezési cím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

telefon:

+36-1-391-1400

fax:

+36-1-391-1410

e-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap:

http://naih.hu/

A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatra van lehetőség.

Az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő személyes adatait nem a jogszabályoknak megfelelően kezeli, bírósághoz forduljon a jogsérelmének orvoslása iránt. A jogellenes adatkezeléssel okozott vagyoni és nem vagyoni kárt az Adatkezelő köteles megtéríteni az Érintett részére. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A törvényszékek listája – név, elérhetőség – és az illetékességkereső szolgáltatás elérhető a www.birosag.hu weboldalon.

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén az Érintett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulthat.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

levelezési cím:

1525 Pf.: 75.

cím:

1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.

telefon:

+36-1-457-7100

fax:

+36-1-356-5520

e-mail:

info@nmhh.hu

honlap:

http://nmhh.hu

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

VI. Adatkezelő és elérhetőségei

Az Adatkezelő köteles az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtani annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történjen. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelni az adatkezelés céljának és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

A jogszerű adatkezelés érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedéseket az Adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

A megadott adatokkal összefüggésben az adatkezelő:

név:

Batka Manó Pizzéria Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

1111 Budapest, Budafoki út 16-18.

cégjegyzékszám:

01-09-917131

adószám:

14729975-2-43

képviselő:

Darabont László

e-mail cím:

iroda@pizzaboy.hu

VII. Adatfeldolgozó és elérhetőségei

Ha az adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Adatfeldolgozó igénybevétele esetén a végső felelősség továbbra is az Adatkezelőé, akinek felügyelnie kell az adatfeldolgozókat annak biztosítása érdekében, hogy döntéseik megfeleljenek az adatvédelmi jogszabályoknak.

Shs-03A megadott adatokkal összefüggésben az adatfeldolgozók:

7.1. Adatfeldolgozók

Név

Székhely

Feladatkör

E-mail szolgáltató

C-Host Kft.

1115 Budapest,
Halmi utca 29.

Ezen keresztül fogjuk értesíteni a regisztrálókat és tartani velük a kapcsolatot.

Tárhely

C-Host Kft.

1115 Budapest,
Halmi utca 29.

Weboldalak Domain-jei itt vannak tárolva

Hírlevél

Ezen keresztül fognak a regisztrálók hírlevelet kapni.

Futárszolgálat

Ők szállítják házhoz a megrendelt termékeket.

VIII. Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

IX. Adatkezelés folyamata

Az adatokat az Adatkezelő munkatársai kizárólag feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik, ha az Adatkezelő munkatársat foglalkoztat. Amennyiben munkatársat nem foglalkoztat, úgy az Adatkezelő képviselője kezeli az adatokat.

9.1. A Weboldal használata során kezelt adatok

Kezelt adat

Kötelező megadni?

Adatkezelés célja (mire kell az adat)?

Az adatkezelés jogalapja

Kik láthatják az adatot?

Adatkezelés időtartama

Hogyan törölhető az adat?

Név

kötelező a regisztrációhoz

regisztráció, azonosítás

szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; hírlevél esetén érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és jogszabályi követelmény a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

a regisztráció törléséig

Kérésre

E-mail cím

kötelező a regisztrációhoz, valamint kérdés, hírlevél küldése esetén

regisztráció, kapcsolattartás

szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; hírlevél esetén érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és jogszabályi követelmény a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

a regisztráció törléséig

Kérésre

Telefonszám

igen a felméréshez

kapcsolattartás

szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

a regisztráció törléséig

Kérésre

Lakcím

kötelező a regisztrációhoz

azonosítás

érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

a regisztráció törléséig

Kérésre

Felhasználónév

kötelező a regisztrációhoz

azonosítás

érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

a regisztráció törléséig

Kérésre

Jelszó

kötelező

azonosítás

érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

az adatkezelő felhatalmazott munkatársai, az adatfeldolgozók felhatalmazott munkatársai

a jelszó megváltoztatásáig, de legkésőbb a regisztráció törléséig

Kérésre

9.2. Hírlevél és direkt marketing tevékenység, közösségi média oldalak

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Hírlevél küldés A hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük. Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk. Hírlevelet akkor küldhetünk Önnek, ha előzetesen és kifejezetten (a regisztráció során, valamint a hírlevél feliratkozása során a név, e-mail cím és a hozzájárulásra irányuló checkbox kitöltésével) hozzájárul ahhoz, hogy reklámajánlatunkkal, tájékoztatásainkkal és egyéb küldeményeinkkel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeressük. Ennek következtében hozzájárulhat ahhoz, hogy az e célból szükséges személyes adatait kezeljük. A fentiek értelmében amennyiben hírlevelet szeretne kapni, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Érintettek köre

A hírlevélre feliratkozók.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása.

A kezelt adatok köre és célja

Vezetéknév

azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

Keresztnév

azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

E-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás, hírlevél küldése

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján. Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségeken.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

az Adatkezelő felhatalmazott munkatársai

az Adatfeldolgozó felhatalmazott munkatársai

Az adatok tárolási módja

elektronikus

9.3. Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelési jogszabály – 1997. évi CLV. törvény – alapján kötelező.

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Panaszkezelés Ön a szolgáltatásra, termékre vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban (postai úton, elektronikus levélben) közölheti. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, továbbá a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

Éritettek köre

Minden természetes személy, aki szolgáltatásra vagy adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölni kívánja.

Az adatkezelés jogalapja

A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés jogszabály – 1997. évi CLV. tv. – alapján kötelező.

A kezelt adatok köre és célja

Panasz azonosítója

azonosítás

Panasz beérkezésének helye, ideje, módja

azonosítás

E-mail címe

azonosítás, kapcsolattartás

Emailben megadott személyes adatok

azonosítás

Vezetéknév

azonosítás

Keresztnév

azonosítás

Levelezési cím

kapcsolattartás

Panasz tárgya

panaszkezelés

Panasz tartalma

panasz kivizsgálása

Csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

Panasz oka

panasz kivizsgálása

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi. CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján, kötelezően.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

az Adatkezelő felhatalmazott munkatársai

az Adatfeldolgozó felhatalmazott munkatársai

Az adatok tárolási módja

elektronikus, papír alapú

9.4. Információkérés

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés megnevezése, leírása és célja

Információ kérése Ön a szolgáltatásról vagy adatkezelő magatartásáról, tevékenységéről írásban (postai úton, elektronikus levélben) kérdéseit felteheti. Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Éritettek köre

Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Az adatkezelés jogalapja

Ön az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

A kezelt adatok köre és célja

Kérdés azonosítója

azonosítás

Kérdés beérkezésének helye, ideje, módja

azonosítás

E-mail címe

azonosítás, kapcsolattartás

Emailben megadott személyes adatok

azonosítás

Vezetéknév

azonosítás

Keresztnév

azonosítás

Levelezési cím

kapcsolattartás

Kérdés tárgya

panaszkezelés

Kérdés tartalma

panasz kivizsgálása

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Cél megvalósulásáig.

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

az Adatkezelő felhatalmazott munkatársai

az Adatfeldolgozó felhatalmazott munkatársai

Az adatok tárolási módja

elektronikus, papír alapú

9.5. Cookie-k (sütik)

Név

Mire szolgál

Lejárati ideje

Egyéb információ

PHPSESSID

A bejelentkezett felhasználó és a 128 bites titkosított kulcs tárolása. Ez az információ szükséges ahhoz, hogy a felhasználó bármikor bejelentkezhessen egy weboldalra, anélkül, hogy minden látogatott oldalra újra meg kellene adnia felhasználónevét és jelszavát. E cookie nélkül a felhasználó nem tud tovább haladni a hitelesített hozzáférést igénylő webhelyekhez.

munkafolyamat befejezéséig

nem gyűjt személyes információkat

1P_JAR

A cookie-t webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják.

1 hónap

nem gyűjt személyes információkat

ANID

Arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységét, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsenek meg.

75 nap

nem gyűjt személyes információkat

CONSENT

Google cookie-k, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint.

20 év

nem gyűjt személyes információkat

NID

Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy webhelyeink megjegyezzék a webhely működési vagy megjelenítési módját, például az Ön által beállított nyelvet vagy az Ön tartózkodási régióját módosító információkat. A régió megjegyzése révén például a webhely helyi időjárás-jelentést vagy közlekedési híreket tud szolgáltatni. E cookie-k segítségével a szöveg méretét, a betűtípust, valamint a weboldalak egyéb részeit is személyre lehet szabni.

6 hónap

nem gyűjt személyes információkat

APISID

Biztonsági cookie-k a felhasználók hitelesítése, a bejelentkezési adatokkal való visszaélés megelőzése, továbbá annak érdekében, hogy megvédjük a felhasználói adatokat az illetéktelen személyektől.
A SID és a HSID nevű cookie-kat használjuk a felhasználó Google Fiókjához tartozó azonosító digitálisan aláírt és titkosított adatainak és a legutóbbi bejelentkezési időpont tárolására. Ennek a két cookie-nak a segítségével számos támadást meg tudunk akadályozni, például a weboldalakon kitöltött űrlapok tartalmának ellopására irányuló kísérleteket is. A Google számos cookie-t állít be bármely olyan oldalra, amely tartalmaz egy Google Térképet. Miközben nincs ellenőrzésünk a Google által beállított cookie-kat illetően, úgy tűnik, hogy tartalmaznak információcsomagot a Google Térkép felhasználók számának és viselkedésének mérésére.

2 év

nem gyűjt személyes információkat

SAPISID

SSID

SID

HSID

SEARCH_SAMESITE

Ezt a cookie-t arra használják, hogy megakadályozzák, hogy a böngésző küldje el ezt a cookie-t a webhelyek közötti kérésekkel együtt.

6 hónap

nem gyűjt személyes információkat

SIDCC

Egy biztonsági cookie, amely védi a felhasználó adatait a jogosulatlan hozzáféréstől.

1 év

nem gyűjt személyes információkat

_Secure-3PAPISID

Célzási célokra használja fel a webhely látogatói érdeklődési körének profiljának kialakításához a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítéséhez

2 év

nem gyűjt személyes információkat

_Secure-3PSID

Célzási célokra használja fel a webhely látogatói érdeklődési körének profiljának kialakításához a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítéséhez

2 év

nem gyűjt személyes információkat

_Secure_APISID

Célzási célokra használja fel a webhely látogatói érdeklődési körének profiljának kialakításához a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítéséhez

7 hónap

nem gyűjt személyes információkat

_Secure-HSID

Biztonsági célokra a felhasználó Google-fiók-azonosítójának és a legfrissebb bejelentkezés idejének digitális aláírással és titkosított nyilvántartásainak tárolására szolgál, amely lehetővé teszi a Google számára a felhasználók hitelesítését, a bejelentkezési hitelesítő adatok csalárd felhasználásának megakadályozását és a felhasználói adatok megóvását az illetéktelen felektől. Ez célzási célokra is felhasználható releváns és személyre szabott hirdetési tartalom megjelenítéséhez.

7 hónap

nem gyűjt személyes információkat

_Secure-SSID

Információk tárolására szolgál a weboldal használatáról és minden olyan hirdetésről, amelyet a webhely látogatása előtt láthatott, továbbá arra szolgál, hogy elősegítse a Google ingatlanokon történő hirdetések testreszabását azáltal, hogy emlékszik a legutóbbi keresésekre, a korábbi interakciókra a hirdető hirdetéseivel vagy keresési eredmények és látogatói egy hirdető webhelyén.

7 hónap

nem gyűjt személyes információkat

DV

Ezeket cookie-kat célzott hirdetések céljára használják.

6 óra

nem gyűjt személyes információkat

OTZ

Az “OTZ” a Google Analytics által használt cookie, amely a webhely látogatóinak összesített elemzését nyújtja.

2 év

nem gyűjt személyes információkat

A honlap megfelelő működéséhez néha „sütiknek” nevezett – angolul cookie – kell elhelyezni a számítógépen, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a műveleteket és személyes beállításokat – például a felhasználó nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást – így nem kell azokat újra megadni minden egyes alkalommal a honlapra való látogatáskor, vagy az egyik lapról a másik lapra való átnavigáláskor.

Lehetőség van a sütik karbantartására és/vagy tetszés szerinti törlésére. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Lehetőség van a számítógépen tárolt összes süti törlésére, és a böngészőprogramok többségében a telepítésük letiltására is. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal az oldalra történő látogatáskor manuálisan kell az egyes beállításokat elvégezni, és számolni kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

9.5.1. A sütik feladata

· információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

· megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek (pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket),

· megkönnyítik a weboldal használatát;

· minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén, illetve a böngészésre használt más eszközén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

9.5.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.inthermex.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

9.5.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.inthermex.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.inthermex.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

9.6. További tudnivalók

Egyes adatait – ahogyan a táblázatban is látható – más felhasználóink – akik részére láthatóvá tette – is látják (címzettek). Ez azonban nem minősül sem adattovábbításnak, sem adatátadásnak. Más felhasználók az adatait csak láthatják, de nem végezhetnek rajta a betekintésen kívül adatkezelési tevékenységet, így a betekintésen kívül Ön sem kezelheti – kivéve, ha ehhez külön hozzájárult, de ez az Önök, Adatkezelőtől független jogviszonya – más adatait.

A kötelezően megadandó adatok megadásával és a jelölőnégyzet kipipálásával hozzájárul ahhoz, hogy az úgynevezett láthatósági beállítások szerint más felhasználók lássák azokat, illetve ahhoz, hogy az Adatkezelő a fenti táblázatban feltüntetett célból kezelje.

A nem kötelezően – opcionálisan – megadandó adatok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az úgynevezett láthatósági beállítások szerint más felhasználók lássák azokat, illetve ahhoz, hogy az Adatkezelő a fenti táblázatban feltüntetett célból és ideig kezelje. Itt nem szükséges a jelölőnégyzetet bejelölni, azt csak regisztrációkor kell, míg ezeket az adatokat a regisztrációt követően lehet megadni.

Az oldal nem kér semmilyen különleges személyes adatot. Ha valaki az Adatkezelő nevében ilyet kérne, kérjük jelezze részünkre.

Az Adatkezelő nem továbbít adatot sem EGT-n belüli, sem harmadik országokba (EGT-n kívüli országokba).

Az Adatkezelő nem végez profilalkotást.

Az Adatkezelő felel azért, hogy az adatok naprakészek és pontosak legyenek, ezért kérjük, hogy minden, az adatokban bekövetkező változást haladéktalanul jelezze a Társaság felé.

X. Adatbiztonság

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján – is – gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

· A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

· Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

· Az adatállományok vírus elleni védelméről (vírusvédelem);

· Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

XI. Adattovábbítás

Az Adatkezelő jogosult az általa gyűjtött, rögzített, rendszerezett személyes adatok harmadik személy részére történő továbbítására.

Az adattovábbítás során mindvégig figyelemmel kell lenni az adatkezelés alapelveire (például adattakarékosság elve, célhoz kötöttség elve). Az adattovábbítás során figyelemmel kell lenni továbbá arra is, hogy az Érintettek személyes adatainak megfelelő szintű védelmét a címzettek is biztosítsák.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vehet igénybe, aki vagy amely megfelelő garanciákat nyújt az Általános Adatvédelmi Rendeletben megfogalmazott követelményeknek és az Érintettek védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. Az adatfeldolgozó a személyes adatok továbbítására kizárólag az Adatkezelő erre vonatkozó utasítása esetén jogosult. Amennyiben az adattovábbítási kötelezettséget az adatfeldolgozó joga szerinti tagállami jog vagy a rá alkalmazandó uniós jog írja elő, úgy az adattovábbításra az Adatkezelő utasítása nélkül, de előzetes értesítése mellett kerülhet sor.

XII. A Tájékoztató módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Amennyiben az Érintett a módosítással nem ért egyet, úgy kérheti személyes adatainak törlését az V. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 20.